MESZ egyéni tagi delegáló gyűlés – Elektada kunveno

MEGHÍVÓ
a Magyarországi Eszperantó Szövetség
egyéni tagi delegáló gyűlésére

(Mallonge en Esperanto sub la hungara teksto.)

Tisztelt Egyesületi Tag!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (1146 Budapest, Thököly út 58-60) elnöksége nevében tájékoztatom Önt mint a Szövetség egyéni tagját, hogy az Alapszabályban foglaltak szerint a Szövetség közgyűlésébe képviselőt delegálhat.

Tekintettel arra, hogy a korábbi egyéni tagok által delegált képviselők megbízatása lejárt, és az egyéni tagok delegáló gyűlése 2021. december 9-én sikertelen volt, ezért azt a MESZ az alábbi időpontra újból meghirdeti.

A delegálás lefolytatása érdekében a MESZ a 2022. december 18-án a Zamenhof ünnepséget követően, 16:00 órai kezdettel a 1144 Budapest, Vezér u. 28/B. sz. alatti Zugló Cserepesházban egyéni tagok választási gyűlését hívja össze.
Regisztráció 15:30 órától, a szünet kezdetétől.

A Szövetség alapszabálya V. fejezetének 1.1.1. – 1.1.5. pontjai rendelkeznek a delegált képviselők megválasztásának szabályairól:

„1.1. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben határozhat, és amely a tagságot képviselő választott küldöttekből áll. A Közgyűlés a Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő tagok küldötteinek és a csoportos tagok képviselőinek összessége.

1.1.1. A Közgyűlés megbízatása 4 évre szól.

1.1.2. A Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő olyan tagok, akik egyetlen csoportos taghoz, tagegyesülethez sem csatlakoznak, minden 20. tagdíjat fizető tag után 1 fő küldött delegálására jogosultak, azonban maximum 5 fő képviselőt küldhetnek a Közgyűlésbe. A delegált képviselő akadályoztatása esetén nem helyettesíthető. A csoportos tagok a III. fejezet 5.2. pontjában meghatározott létszámú képviselővel képviseltetik magukat a Közgyűlésben.

1.1.3. A Közgyűlésbe való delegálást a Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő tagok és a csoportos tagok, tagegyesületek saját tagi gyűlésükön bonyolítják le az Alapszabályban meghatározottak szerint és annak figyelembe vételével, hogy a tagság meghatározásánál kizárólag azok a tagok vehetők figyelembe:

a) akik fél évvel a delegálás előtt már a Szövetség tagjai voltak,

b) akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek, és

c) tagegyesület esetén további feltétel: a tagegyesület a csatlakozott tagra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, tagdíj-befizetési kötelezettségének eleget tett és az ezekre vonatkozó adatok a Szövetség nyilvántartásából megállapíthatóak, ellenőrizhetőek és a tagdíj a Szövetség részére befizetésre került,

d) ha a delegálásra jogosult tag egyidejűleg több csoportos tagnak, tagegyesületnek is tagja, a delegálásra való jogosultság megállapításánál csak egyszer –
nyilatkozata szerint – vehető figyelembe, azaz csak egy szervezetnél jelölhet. Amennyiben a tag ezt a szabályt megszegi, valamennyi jelölése, delegálása
érvénytelen.

1.1.4. A delegálást jelölés előzi meg. A jelölés akkor érvényes, ha ahhoz a jelölt írásban hozzájárult. A delegálás akkor érvényes, ha a delegálásra jogosultak 20 %-a a delegáláson jelen van. A Közgyűlési küldöttet a delegálásra jogosultak legalább 5%-ának jelölése alapján, titkos szavazás útján kell kiválasztani.

1.1.5. A jelöltek közül azok delegálhatók a Szövetség Közgyűlésébe, akik a jelölést követő szavazáson a legtöbb szavazatot szerzik meg addig, amíg az Alapszabályban meghatározott létszámot eléri a küldöttek száma. Nem delegálható az, aki nem szerzi meg a szavazatok legalább 10%-át.”

A delegáló gyűlés napirendi pontjai:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítői, és szavazatszámlálók
    megválasztása.
  2. Delegáltak jelölése.
  3. Szavazás delegált jelöltekről.

A delegáltak jelölése és a róluk szóló szavazás, továbbá a delegált képviselők megválasztása a Szövetség Alapszabályában foglaltak szerint történhet a fentiekben hivatkozott rendelkezések figyelembevételével.

A delegálható személyek listáját megküldtük az érintett tagoknak.

Szövetség kéri a tisztelt tagságot, hogy az előzetes jelöléseket erre az e-mail címre szíveskedjenek megküldeni: hungario@gmail.com.

Minden tag személyes megjelenésére számítunk.

Budapest, 2022. december 2.

Tisztelettel:

Nagy János
gazdasági alelnök,
operatív vezető

Invitilo al elektada kunveno
por elekti reprezentantojn de individuaj membroj

Estimata Asocia Membro!

Pro la eksvalidiĝo de la oficperiodo de iamaj delegitaj reprezentantoj de individuaj membroj, bezonatas denove delegi reprezentantojn de individuaj membroj. Tiu sama evento je la lasta fojo (decembro 2021) estis malsukcesa, tiel HEA anoncas kaj organizas denove la elektadan kunvenon. La kunveno okazos post la centra Zamenhof Festo, legu sube.

Por efektivigi la delegadon, la estraro de HEA anoncas kunvenon por elekti reprezentantojn de individuaj membroj.

Tempo: 18-a de decembro, 2022, je la 16-a horo.
Loko: 1144 Budapest, Vezér u. 28/B. , t.n. Zugló Cserepesház

Registrado: de la horo 15:30.

La alineoj 1.1.1 – 1.1.5 sub ĉapitro V. de HEA statuto preskribas la regulojn de la elektado de delegitaj reprezentantoj. Oni povas legi esperante la Statuton de Hungaria Esperanto Asocio ĉi tie.

HEA akceptas antaŭajn propononj por indiki elektindajn reprezentontojn en tiu ĉi retleteradreso: hungario@gmail.com.

Ni atendas vian personan partoprenon!

Budapest, la 2-an de decembro, 2022.

Sincerplene:

NAGY János
ekonomia vicprezidanto,
operacia aferzorganto

Kovrilbildo: peakpx.com