Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelési tájékoztató: weboldal

1.) A weboldal üzemeltetője (Adatkezelő): Magyarországi Eszperantó Szövetség, 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Weboldal: https://esperantohea.hu
email: hungario@gmail.com.
2.) Tárhelyszolgáltató: Dotroll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., https://dotroll.com/hu/
3.) Regisztráció: a Magyarországi Eszperantó Szövetség weboldala felhasználói regisztrációt nem fogad, adatkezelés nem történik.
4.) Külső hivatkozások: a weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.
5.) Cookie tájékoztatás.
A cookie-k (sütik) a felkeresett weboldalak által létrehozott fájlok, amelyek a böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal tárolja a webhely beállításait, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket az általa használt böngésző Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

5.) Google Analytics tájékoztatás
A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

II. Adatkezelési tájékoztató: tagnyilvántartás

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyarországi Eszperantó Szövetség (továbbiakban: MESZ) tagjai által az egyesületbe való belépés, valamint az egyesületi tagság gyakorlása során megadott és a MESZ által, a tagság fennállása alatt kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
A MESZ figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

Ez az adatkezelési tájékoztató a MESZ (továbbiakban: Adatkezelő) számára a tagjai által önkéntes hozzájárulással megadott és a tagnyilvántartásban tárolt és ahhoz kapcsolódó adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1. Általános rendelkezések
Az adatkezelő megnevezése: Magyarországi Eszperantó Egyesület
Az adatkezelő címe: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: hungario@gmail.com
tel: +36 70/ 857 5024
honlap: https://esperantohea.hu
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a
6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

Adatkezeléssel érintettek köre: A MESZ tagjai, valamint volt tagjai.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A tagok a belépés során hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés céljai: A tagok egyesületi tagságának nyilvántartása, tájékoztató küldése postán és emailben az MESZ eseményeiről és működésről, a szervezet időszakos
kiadványainak elküldése, szükség esetén kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés módja: Manuális adatbevitel a MESZ tagnyilvántartó rendszerébe, valamint címlista készítése a tagnyilvántartó rendszerből.

2. A kezelt személyes adatok köre
A tagoktól az Adatkezelő a következő adatokat kéri önkéntes alapon, azonban a jogos érdek körébe tartozó adatkezelés céljából (az adatok kezelése a tagság létrejöttéhez elengedhetetlen, ezek nélkül a tagság nem jöhet létre):
– A tag teljes neve (vezetéknév és keresztnév).
– A tag lakcíme (vagy postai címe, amennyiben az eltérő a lakcímétől – ország, város,
irányítószám és lakcím).
– A tag email címe.
– A befizetett tagdíj (vagy tagdíjak) összege minden tagsági évre vonatkozóan.
– Belépés dátuma.
Az Adatkezelő a következő adatokat tárolja önkéntes alapon, a tag kifejezett hozzájárulásával,
amely során az adatok megadása nem kötelező:
– A tag születési éve (statisztikai célból, valamint célzott korosztályt érintő események
szervezése esetén értesítés küldése céljából).
– A tag nyelvtudásának szintje (statisztikai célból, valamint célzott események szervezése esetén értesítés küldése céljából).
– A tag telefonszáma (kapcsolatfelvétel céljából).

3. További adatfeldolgozók köre
Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Adatfeldolgozás célja: Időszaki felhívások, kiadványok postai küldése a tagok számára.

Dotroll Kft. 1146 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám: 24212195241
Adatfeldolgozás célja: Tárhelyszolgáltatás a MESZ weboldala részére.

4. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat az Adatkezelő a tagság fennállása alatt határozatlan ideig, a nem fizető korábbi tagok adatait az utolsó tagdíjfizetés évének utolsó naptári napjától számított 10 évig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A megadott adatok tárolását a mindenkori adatvédelmi felelős az elnökség mandátumának időtartamában jogosult kezelni.

5. Adatbiztonság
A Belépési nyilatkozaton megadott személyes adatokat a MESZ adatvédelmi felelőse papír alapon, valamint elektronikus formában, hordozható számítógépes periférián tárolja.

6. Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) a személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint
d) személyes adatainak – a jogos érdek körébe tartozó adatkezelés kivételével – törlését, vagy
zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
aa.) kezelése jogellenes;
bb.) az érintett kéri;
cc.) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
dd.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
ee.) vagy azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Felülvizsgálathoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) tájékoztatás kéréshez való jog: a kérelmező a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet a MESZ-től, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelemre késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül, a kérelmező által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk,
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidő betartását elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. Jogorvoslat
Kérjük a tisztelt tagjainkat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a Magyarországi Eszperantó Szövetség megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel a kapcsolatot a MESZ vezetőségével, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a tagokat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Hatóság eljárása
Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Budapest, 2022. január 7. napján