Nyilatkozat – 107. Eszperantó Világkongresszus, Kanada, Montreal

Nyilatkozat – 107. Eszperantó Világkongresszus, Kanada, Montreal

Az Eszperantó Világszövetség 2022. augusztus 6. és 13. között a kanadai Mont­realban tartotta 107. kongresszusát, amelyen 57 ország 859 képviselője megtár­gyalta a „Nyelv, élet, föld: a bennszülött nyelvek évtizede” kerettémát. A kong­resszus megnyitó ünnepségén elfogadott ún. területi elismeréssel mélysé­ges kö­szönetünket fejeztük ki a különböző őslakos népeknek, elsősorban a mohaukokn­ak (az őslakosok nyelvén: kanien’kehá:ka = a kovakő népe), akik soha nem adták fel jogaikat arra a területre, ahol kongresszusunkat tartjuk.

Előadások, filmek, vitacsoportok, valamint egy odzsibva (anishinaabe) nyelv­tanfolyam révén megismerkedhettünk az észak-amerikai és egyéb őslakos nyel­vek és kultúrák sokféleségével. Világossá vált számunkra, hogy az őslakos né­pek fontos szerepet játszanak a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzésében, és alapvető ismeretek hordozói a fenntartható földi élet szem­pontjából. Megtudhattuk, hogy a sok akadály és jogaik elleni támadás ellenére ezek a népek mindent megtesznek hagyományos életmódjuk gyakorlása, kultú­rájuk megőrzése és földjeikhez fűződő jogaik érvényesítése érdekében.

A Bennszülött Nyelvek Nemzetközi Évtizedének (2022-2032) kezdete tisztele­tére a kongresszus új, eszperantó nyelvű fordításban adta ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének az őslakosok jogairól szóló nyilatkozatát. A dokumen­tumban el­ismert számos jog közül külön felhívjuk a figyelmet a 13. cikkelyre, amely sze­rint „Az őslakosoknak joguk van újjáéleszteni, használni, fejleszteni és a jövő generációi számára továbbadni történelmi ismereteiket, nyelvüket, szájhagyo­mányaikat, filozófiájukat, írásrendszerüket és irodalmukat, továbbá joguk van saját nyelvükön megnevezni magukat, azokat a helyeket és közössé­geket, ahol élnek. Nyelvi jogi mozgalomként kifejezzük határozott támogatá­sunkat ezen el­vek érvényesítése mellett.

Az eszperantó beszélői nagyra értékelik a kulturális és nyelvi sokszínűséget, és együtt dolgoznak a nyelvi demokrácia világszintű megvalósításán.
E célokkal, valamint a kongresszuson megvitatott ismeretekkel és elképzelések­kel összhangban kinyilvánítjuk az őslakosok iránti szolidaritásunkat és támoga­tásunkat az önrendelkezésre, békés együttélésre, igazságosságra és kölcsönös megértésre irányuló erőfeszítéseikkel kapcsolatban.

Deklaro de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado
La tradukon provlegis Jozefo HORVATH.