MESZ egyéni tagi delegáló gyűlés

Tisztelt Egyesületi Tag!

(Mallonge en Esperanto sub la hungara teksto.)

Alulírott, Szabolcs István, mint a Magyarországi Eszperantó Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (OKISZ Inkubátorház), bírósági bejegyzés száma: 6.Pk.60744/1989/1/1956, továbbiakban: „Szövetség”) elnöke ezúton tájékoztatom, hogy Ön, mint a Szövetség egyéni tagja a Szövetség közgyűlésébe képviselőt delegálhat a Szövetség Alapszabályában foglaltak szerint.

Tekintettel arra, hogy a korábbi, egyéni tagok által delegált képviselők megbízatása lejárt, ezért Önnek a többi delegálásra jogosult egyéni taggal együtt képviselő delegálási joga van.

A delegálás lefolytatása érdekében 2021. december hónap 9. napján 17:30 órai kezdettel a Szövetség 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (OKISZ Inkubátorház) szám alatti székhelyére delegáló gyűlést hívok össze.
Regisztrálás: 17:00 órától

A Szövetség alapszabálya V. fejezetének 1.1.1. – 1.1.5. pontjai rendelkeznek a delegált képviselők megválasztásának szabályairól:

„1.1. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben határozhat, és amely a tagságot képviselő választott küldöttekből áll. A Közgyűlés a Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő tagok küldötteinek és a csoportos tagok képviselőinek összessége.

1.1.1. A Közgyűlés megbízatása 4 évre szól.

1.1.2. A Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő olyan tagok, akik egyetlen csoportos taghoz, tagegyesülethez sem csatlakoznak, minden 20. tagdíjat fizető tag után 1 fő küldött delegálására jogosultak, azonban maximum 9 fő képviselőt küldhetnek a Közgyűlésbe. A delegált képviselő akadályoztatása esetén nem helyettesíthető.
A csoportos tagok a III. fejezet 5.2. pontjában meghatározott létszámú képviselővel képviseltetik magukat a Közgyűlésben.

1.1.3. A Közgyűlésbe való delegálást a Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő tagok és a csoportos tagok, tagegyesületek saját tagi gyűlésükön bonyolítják le az Alapszabályban meghatározottak szerint és annak figyelembe vételével, hogy a tagság meghatározásánál kizárólag azok a tagok vehetők figyelembe:

a) akik fél évvel a delegálás előtt már a Szövetség tagjai voltak,

b) akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek, és

c) tagegyesület esetén további feltétel: a tagegyesület a csatlakozott tagra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, tagdíj-befizetési kötelezettségének eleget tett és az ezekre vonatkozó adatok a Szövetség nyilvántartásából megállapíthatóak, ellenőrizhetőek és a tagdíj a Szövetség részére befizetésre került,

d) ha a delegálásra jogosult tag egyidejűleg több csoportos tagnak, tagegyesületnek is tagja, a delegálásra való jogosultság megállapításánál csak egyszer – nyilatkozata szerint – vehető figyelembe, azaz csak egy szervezetnél jelölhet.
Amennyiben a tag ezt a szabályt megszegi, valamennyi jelölése, delegálása érvénytelen.

1.1.4. A delegálást jelölés előzi meg. A jelölés akkor érvényes, ha ahhoz a jelölt írásban hozzájárult. A delegálás akkor érvényes, ha a delegálásra jogosultak 20 %-a a delegáláson jelen van. A Közgyűlési küldöttet a delegálásra jogosultak legalább 5%-ának jelölése alapján, titkos szavazás útján kell kiválasztani.

1.1.5. A jelöltek közül azok delegálhatók a Szövetség Közgyűlésébe, akik a jelölést követő szavazáson a legtöbb szavazatot szerzik meg addig, amíg az Alapszabályban meghatározott létszámot eléri a küldöttek száma. Nem delegálható az, aki nem szerzi meg a szavazatok legalább 10%-át.”

A delegáló gyűlés napirendi pontjai:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítői, és szavazatszámlálók megválasztása.
  2. Delegáltak jelölése.
  3. Delegált jelöltekről szavazás.

A delegáltak jelölése és a róluk szóló szavazás, továbbá a delegált képviselők megválasztása a Szövetség Alapszabályában foglaltak szerint történhet a fentiekben hivatkozott rendelkezések figyelembevételével.

Mellékelten csatolom a delegálásra jogosult tagok névsorát.

Mindenki személyes megjelenésére számítunk.

 

Estimata asocia membro!

Pro la eksvalidiĝo de la oficperiodo de iamaj delegitaj reprezentantoj de individuaj membroj, bezonatas denove delegi reprezentantojn de individuaj membroj.

Por efektivigi la delegacion, la Prezidanto de HEA anoncas delegatan asembleon por individuaj membroj.
Tempo: 9-a de decembro, 2021, je la 17:30 horo.
Loko: Centra oficejo de HEA, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (OKISZ Inkubátorház)
Registrado: de la 17a horo.

Ni atendas la partoprenon de ĉiu!

 

Budapest, 2021. november 24.

Tisztelettel,
a Magyarországi Eszperantó Szövetség képviseletében:

Szabolcs István
elnök