Kiemelkedő magyar rekord: 72 év az eszperantóért

Esperante legeblas ĉi tie >>

Dr. Ferenczy Imre, magyar veterán eszperantista a napokban kapta kézhez a Magyar Rekordok Regisztrátorától az itt látható a diplomát. A dokumentum rekordként ismeri el dr. Ferenczy Imrének a magyar és nemzetközi eszperantó mozgalomban megszakítás nélkül eltöltött 72 (1950-2022) évét. A magyar eszperantó mozgalom életében az első eset lehet, hogy az eszperantóval kapcsolatos munkálkodással rekordot lehet elérni.

Az oklevél szövege:

Diploma

Alulírott, mint a Magyarországi Rekordok Regisztrátora, felhatalmazva a www.rekordok.hu címen elérhető, a hazai rekordokat nyilvántartó hivatalos adatbázis szerkesztősége által, jelen aláírásommal tanúsítom, hogy

Dr. Ferenczy Imre

a helyszínen felvett jegyzőkönyvben foglalt tények szerint – amelyek megfeleltek a hazai rekordok követelményeinek és szabályainak -, az előttünk bizonyított egyedülálló teljesítménnyel lett

Magyarországi Rekorder.

A rekorder a magyar és a nemzetközi eszperantó mozgalomban megszakítás nélkül 72 évig (1950-2022) dolgozott, valamint részt vett 39 világkongresszuson, amellyel

a leghosszabb ideig tevékeny aktív eszperantista

rekorderi címre szerezte meg jogosultságát. A rendkívüli teljesítményt az utókor számára a tanúk aláírásával leigazolt jegyzőkönyv mellett ez az emlékdiploma hiteles bizonyítékként támasztja alá.

Kiállítva: Budapest, 2022. november 29.

Gál Gábor
a Magyarországi Rekordok Regisztrátora
(elérhetőségi adatok)

A rekorder az alábbiakban mondott köszönetet:

Tisztelt Eszmetársaim, Barátaim!

Nagyon örülök, hogy megkaptam a fenti Oklevelet. Hogy megszerezzem, 72 évig dolgoztam az eszperantóval és az eszperantóért. Nem felejtem el: az Önök közreműködése, támogatása nélkül nem tudtam volna eredményeket elérni. Magyarországról dr. Molnár Lajost, dr. Hegyi Istvánt, Gulyás István urat és Faragó Katalint említem. Sokat segítettek a szervezési tevékenységemben. Köszönöm szépen mindenkinek. Japánból melegen és hálával említem dr. Hideo Shinodát, aki élete folyamán anyagilag is támogatott, hogy részt vehessek számos Világkongresszuson.

Akkoriban nagyon megélénkült orvosmozgalmunk itthon és külföldön. Prof. Dr. Vladimir Opoka kiemelkedő szakemberrel minden második évben közösen dolgoztuk ki és szerveztük meg az IMEK rendezvényeit. Végezetül, de nem utolsó sorban, szívből jövő köszönetemet fejezem ki dr. Christoph Klawe-nak, az UMEA elnökének, hogy a nem könnyű körülmények között vállalta Egyesületünk vezetésének feladatát.

Kedves Barátaim, Kollégák! Természetesen folytatom tevékenységemet az UMEA keretein belül. Első feladatom az, hogy újraaktiváljam országos küldötteinket.

Baráti üdvözlettel:
Dr. Ferenczy Imre

*

A Magyarországi Eszperantó Szövetség Elnöksége a tagság nevében is gratulál a kiemelkedő rekordhoz, egyben jó egészséget kívánunk dr. Ferenczy Imrének!

 Dr. Ferenczy Imre életpályája

1932. július 25-én született Tokodon. Középiskolai tanulmányait az esztergomi Szent István gimnáziumban folytatta,  majd ezt követően 1951-ben a Szegedi Orvosegyetemen tanult. Két év múlva a Budapesti Orvostudományi Egyetemen tanult tovább, ahol 1957-ben kapott általános orvosi diplomát. Első munkahelye 1957-1960 között a parádfürdői kórház belgyógyászati osztálya volt, majd másfél évig a péceli MÁV-kórházban dolgozott. 1961-től nyugdíjazásáig (1998) a győri MÁV csomóponton üzemi főorvosként tevékenykedett.

Az eszperantó nyelvet 1950-ben tanulta, majd ezt követően felvette a kapcsolatot az eszperantó mozgalom kiváló személyiségeivel, mint Baghy Gyula, dr. Kalocsay Kálmán, Balkányi Pál és Márton Lajos. Első nemzetközi mozgalmi tevékenységét a Sindikata Esperantista-Asosocio Tutmonda (SEAT) ifjúsági tagozatában kezdte 1954-ben. A hazai mozgalom nagy eseménye volt 1955-ben az Országos Eszperantó Tanács (OET) megalakulása, melynek egyik alapítójaként az ifjúsági tagozat elnöki tisztét töltötte be 1960-ig. Az OET javaslatára részt vehetett 1957-ben Moszkvában   a VI. Világifjúsági Találkozó eszperantó rendezvényén.  A következő bécsi VIT eszperantó összejövetelén is (1959) jelen volt.  Pécel községben kezdeményezte Eszperantó utca elnevezését, majd az avató ünnepséget 1961 nyarán tartották. Az eseményen Baghy Gyula tartotta az ünnepi beszédet.

A Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség (IFEF) 14-ik kongresszusán (1962) a szövetség ifjúsági tagozat elnökévé választották Ezt a tisztséget 1970-ig töltötte be. Több IFEF kongresszuson is jelen volt.  Közben Győrött 1963-ban vasutas eszperantó csoportot alakított.

Az orvos-egészségügyi eszperantó mozgalomba 1968-ban kapcsolódott be. Belgrádban az UEA 58-ik világkongresszusán (1973) találkozott dr. Hideo Shinodával, az UMEA akkori elnökével, aki a beszélgetés után felkérte személyi titkárának és az UMEA európai  titkárának.  Várnában 1978-ban UMEA-Shinoda Díjat kapott (ezüst emlékérem, oklevél és pénzjutalom). A titkári tisztség után 1987-ben az Universala Medicina Esperanto-Asocio elnökévé választották. E tisztségeiben 1973-tól 2012-évig minden évben jelen volt az UEA világkongresszusain.  Több évtizedes eszperantó mozgalmi munkájáért 2003-ban Göteborgban az UEA tiszteletbeli tagjává választották. Összesen 39 UEA kongresszuson vett részt. Az európai országokon kívül járt Kubában, a Koreai Köztársaságban, Ausztráliában, Izraelben, Braziliában, Kanadában, Kínában és kétszer Japánban. Jelenleg az UMEA tiszteletbeli elnöke.

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) több évtizedes kiemelkedő mozgalomszervező tevékenysége elismeréséül 1990-ben ”Pro Esperanto” emlékéremmel tüntette ki, majd  később a MESZ tiszteletbeli tagja lett (1994). A Budapesti Orvos-egészségügyi Eszperantó Szakcsoport tudományos ülésén, 1987.március 4-én többedmagával a szakcsoport Zamenhof emlékérmét vehette át. A nyolcvanas években tevékeny részt vállalt a japán masszázs terápia, a Yumeiho® magyarországi elterjesztésében. Orvosként éveken át jelen volt a szervezett gyakorlati vizsgákon. A Magyarországi Rekorderek Regisztrátora által kiadott Diploma szerint dr. Ferenczy Imre a leghosszabb ideig (1950-2022 között) aktív eszperantistaként Magyarországi Rekorder címet kapott 2022-ben.

Az UMEA sikertörténete 1976-ban kezdődött, amikor az UMEA titkáraként javasolta kétévenként nemzetközi konferencia, kongresszus megrendezését. Vladimir Opoka, krakkói egyetemista, gyógyszerész hallgatóval együtt működve 1977 nyarán megrendezték az első konferenciát Krakkóban Internacia Medicinista  Esperanto-Konferenco (IMEK) néven. Két évvel később Hódmezővásárhelyen rendezték a 2-ik IMEK-et. Legutóbb 2022-ben volt a 22-ik.

Itthon főállása mellett felkérésre a győri MÁVDAC labdarúgó csapat sportorvosa volt 1963-2006 között – 43 éven át – megszakítás nélkül.  Mint a leghosszabb ideig egy csapatnál praktizáló sportorvos jogosult lett a Magyarországi Rekorder címre, a Diplomát ugyancsak 2022-ben kapta meg. A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemtől 2007-ben Arany, 2017-ben Gyémánt és 2022-ben Vas-Diplomát kapott.

1989-ben megalakította s Nemzetközi Vasutas Rádióamatőr Szövetség (a FIRAC) magyar tagozatát, melynek 2010-ig volt az elnöke. HA1UD hívójelével közel 20 ezer összeköttetést létesített hazai és külföldi rádióamatőrökkel. 2009-ben Orvosi Szótárt készített magyar és eszperantó nyelven kollégái részére, ez az interneten megtalálható. Az eszperantó, vasutas sport és rádióamatőr tevékenységéért a Vasutas Országos Kulturális  és Szabadidő Egyesület (VOKE) 2009-ben a ”Vasutas Kultúráért” emlékéremmel tüntette ki. Életútjáról 2012-ben könyvet jelentetett meg ”Vasútorvos voltam” címmel.

Forrás

Bulteno, az OET időszakos körlevelei, 1955-1960 Budapest.

Hungara Esperantisto, HEA havi folyóirat (1961-1990

Hungara Fervojista Mondo (HFM), negyedéves folyóirat Budapest, (1961-1990).

Kisalföld napilap Győr, 1971. augusztus 6.

Kisalföld napilap Győr, 1972. augusztus 18.

Medicina Internacia Revuo (MIR) az UMEA folyóirata, 1974-2013 évfolyamok

Jarlibro de UEA 1974-2009, Rotterdam.

Kisalföld napilap sportrovat, 1994. március 23, Győr.

Vasutas Világ folyóirat, 1996/6 Budapest.

Abunda fonto könyv, szerkesztette Koutny Ilona. Poznan, 2009.

La arto labori kune. könyv, szerkesztette D.Blanke és Ulrich Lins, Rotterdam. 2010.

Kisalföld napilap sportrovat, 2022. október 12. Győr.

Kisalföld napilap 2023. január 17. Győr.

Oldaljegyzet: Ferenczy Imre született 1932. július 25 (91 éves) Tokod. Állampolgársága magyar. Nemzetisége magyar.  házas, egy fia van: Gábor Imre (1966) orvos. Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem (-1990)