Tisztelt Eszperantisták !

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében mély fájdalommal és őszinte részvéttel tudatom, hogy 2018. január 3-án  lelkes és kiváló eszmetársunk, Dr. Mészáros Béla nyugdíjas debreceni tagtársunk 89. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!

Innen letölthető a gyászjelentés.

Tisztelettel:

Nagy János

Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök,
operatív vezetőDr. Mészáros Béla búcsúztatójára írt szöveg

Nekrológ

Dr. Mészáros Béla 1929. márc. 21-én született a szlovákiai Jóka községben,
egy sokgyermekes katolikus család legidősebb gyermekeként. Elemi iskolás
éveit is ott töltötte, majd a második világháború utáni években született
Csehszlovák-Magyar államközi egyezmény értelmében (amikor felvidéki magyarok
tízezreit telepítették át Magyarországra) a családjával a Tolna megyei
Gyönkre települt át. 1949-ben itt fejezte be a gimnáziumot. Egyetemi
tanulmányait már Budapesten, az ELTE-n végezte el kitűnő eredménnyel, majd a
szentpétervári (akkori Leningrád) egyetemen újabb hat évet tanult
aspiránsként. Kandidátusi értekezését szintén a leningrádi egyetemen védte
meg. Ott ismerkedett meg későbbi feleségével Dr. Bozsko Szvetlana-val,
akivel ott is házasodott össze 1957 szeptemberében. Már novemberben
Magyarországra költöztek, és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
kaptak állást a biológiai tanszéken. Felesége nemzetközi hírű

ornitológusként végig mellette dolgozott. Ott nyugdíjazásáig általános
biológiát, anatómiát és hisztokémiát oktatott. Egyetemi docensként ment
nyugdíjba. Miután kitűnő nyelvérzéke volt, több nyelvet is megtanult
autodidakta módon. Hetven éves korában még a kínai nyelvet is elsajátította
alapfokon. Több mint nyolc nyelven tudott beszélni, publikálni. De az idegen
nyelvek közül legjobban az eszperantó nyelvet szerette. Feleségével saját
gyermeke nem lehetett, ezért 1970-ben örökbe fogadta András fiát, akit
példás apaként saját gyerekeként szeretett és nevelt végtelen türelemmel és
bölcsességgel. Fiát mindenben támogatta, oltalmazta, és mindezt olyan kedves
szigorral tette, ahogy azt csak egy igazi apa tudja tenni. Szeretett
feleségéhez mindig hűséges volt, példamutató 57 évet éltek le együtt
felesége 2017 januárjában bekövetkezett haláláig. Rengeteget dolgozott,
kutatott, és ezek mellett mindenre volt ideje és energiája.

Sikeres életutat tudhat magáénak. A HCG hormon felfedezéséért a mexikói
Acsevido professzorral megosztott Nobel díjra is akarták terjeszteni, amit
végül az akkori politikának is köszönhetően nem kaphatott meg.

Tanulmányait több magyar és külföldi szaklapban közölték. Számos jegyzetet
írt biológia szakos hallgatók részére. Köztük van a Biologia Krestomatio is.
Ösztönzésére született meg a bölcsészettudományi, kémiai, matematikai
eszperantó szöveggyűjtemény. A 80-as években nagyon sokat tett az eszperantó
nyelv szakmai alkalmazásáért, elsősorban a biológia területén.

Az Európai Madárnevek (8 nyelven) című munkája, óriási horderejű kiadvány
volt a nyelvészetben.  A Nyolcnyelvű madárneveket tartalmazó szótár
elkészítése mellett eszperantót tanított, jegyzetet írt a Someraj
Universitataj Kursoj-ra, SUK-ra Belgiumban, szakcikket írt a Fokuso-ba,
külföldi konferenciákra utazott. De a legnagyobb munkája, a debreceni
egyetemen belül az eszperantó nyelv elfogadtatása és taníthatósága érdekében
tett erőfeszítései voltak. Ehhez készített biológiai szöveggyűjteményt
eszperantóul több mint 300 oldal terjedelemben.

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen bátran kiállt azért, hogy az eszperantót a
kötelezően választható nyelvek közé sorolják. A nemzetközi nyelvet oktatta
és az állami nyelvvizsgabizottság tagjaként vizsgáztatott is (1985-2003).
Óráin általában saját jegyzetét használta. (az ABC-től a nyelvvizsgáig 40
órában).  Eszperantista barátjával, Papp Tiborral együtt a La Mevo madártani
lapot írta és szerkesztette (1977-1979). Rendszeresen közölt cikkeket,
tudósításokat a Debrecena Bulteno-ba, de a kéthavonta megjelenő Hírharsona
felelős szerkesztőjeként is tevékenykedett 1991 és1993 között. 1995-ben
megkapta a MESz-től a Pro Esperanto kitüntetést.

Évtizedeken át a debreceni és a Hajdú-Bihar megyei eszperantó mozgalom
szervezője, irányítója volt. Társaival 2009-ben megalapította az Eszperantó
Műfordító Klubot. Megírta az Eszperantizmus Debrecenben (és Hajdú-Bihar
megyében) című tanulmányát a Déri Múzeum évkönyvébe (1986: 529-544.),
amelyben önálló kutatásainak eredményeként értékes adatokat mentett át az
utókor számára. Részt vett az 1983-as debreceni ifjúsági eszperantó
világkongresszus és egyéb megyei, országos találkozók szervezésében. A
Debrecen és Vidéke Eszperantó Egyesület elnökeként megyei eszperantó
csoportokat hozott létre. Néhány évig a Vasutas Eszperantó Klubvezetőjeként
tevékenykedett. A 90-es években az egyik motorja volt a debreceni
egyesületnek, tanfolyamon tanított, egyéni hallgatókat készített fel
vizsgára.

Halála egy hosszú és tartalmas életnek vetett véget, óriási űrt hagyva maga
után. Nemcsak hazánkban, hanem a világ számos más országában gyászolják
ismerősei, barátai és eszmetársai.

Gyászolják:

- Fia András, és menye Bernadett.

- Unokái (Benedek, Sámuel, Blanka, Márton és Flóra) .

- Szeretett húga Anna, és annak fia László és családja

- Korábban eltávozott testvéreinek özvegyei: Ottilia és családja, valamint
Katalin

- Eszperantista eszmetársai és barátai: Cséti Imre, Gajdos Pál, Dr. Salga
Attila, Simon Csaba, Csere László, Debrecenből, Budaházy István
Nagyváradról, Stefan MacGill (az Eszperantó Világszövetség alelnöke)
Nagy János (a Magyarországi Eszperantó Szövetség alelnöke), Tuboly
Erzsébet, Szilvási László, Bartek Anna Budapestről, Nagy József, Dr.
Ferenczi Imre és Kóbor Lajos Győrből, Pásztor László és neje Miskolcról,
Arató Kocsár Valér Berettyóújfaluról, Kountny Ilona, - Poznan,
Lengyelországból, Kecskés Ildikó, Fózer Vendel Szolnokról és még sokan
mások.

A Magyarországi Eszperantó Szövetség mély fájdalommal búcsúzik lelkes és kiváló eszmetársától Dr. Mészáros Bélától, valamint
őszinte együttérzését fejezi ki családjának.

Készítette:  Cséti Imre