Esperanto     Magyar
Eniko_gyaszjelentes.jpg
Eszes Mária: Búcsú Enikőtől

Enikő földi szenvedése véget ért
Lelke már megpihen az örök hazában
Hol csend, nyugalom és béke honol.
Ott találkozunk majd Vele egykoron.
Óriási érték, mit az eszperantó életben itt hagyott
Példaértékű, őszinte, segítő EMBERKÉNT távozott

Odaátról küldi mosolyát
Kérve folytassuk áldozatos munkáját.  
Örökül hagyta ránk az eszperantó tanítást

Hulló könnyeink záporában gondoljunk arra,
mily nagy kincs volt Ő nekünk
Örüljünk az elmúlt időnek, melyet Vele töltöttünk
Sok szép emléke örökre itt marad velünk.

2018.május 12.


Mária Eszes:Adiaŭo de Enikő

La tera sufero de Enikő finiĝis
Ŝia animo jam ripozas en la eterna patrujo
Kie estas silento, trankvilo kaj paco
Tie ni renkontos Ŝin iam
Grandega valoro, kiun Ŝi lasis en Esperanta vivo
Modela, sincera, helpema HOMO forpasis

De la transmondo Ŝi sendas rideton
Petante daŭrigu Ŝian sindonan laboron
Kiel heredaĵo Ŝi lasis instruadon de Esperanto

Kun niaj falantaj larmoj ni pensu pri tio
Kiel granda trezoro Ŝi estis por ni
Ni ĝoju pro pasinta tempo, kiam ni kunestis
En belaj memoroj Ŝi restas kun ni eterne.

Karega Enikő!
Ripozu en paco!

La 12-an de majo 2018

Kedves  Eszperantisták!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében megköszönöm Prof. Dr. Nanovfszky György örökös tiszteletbeli elnökünknek, hogy elkészítette Sereghyné Zengő Enikő nekrológját, melyet a levelező listánkon keresztül elküldöm eszperantó eszmetársainknak, hogy akik a temetési szertartáson nem lehetnek ott, így egy mécsessel otthon is megemlékezhessenek Enikőről, aki aktív, értékes tagja volt a Szövetségnek, a mozgalomnak.

Tisztelettel:

Nagy János

Gazdasági alelnök,
operatív vezető

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sereghyné Zengő Enikő (1955.01.15 – 2018.05.05.)

Tisztelt eszmetársak, gyászolók, családtagok és barátok!
Szomorú esemény alkalmából jöttünk össze ma, május 17-én.
Az eszperantisták nagy családja gyászolja és búcsúzik Enikőtől, aki 1980-ban lett eszperantista, és attól kezdve megszakítás nélkül, majdnem 40 évig volt a Magyarországi Eszperantó Szövetség, a MESz lelkes és aktív tagja, 2008 márciusától pedig elnökségének tagja.
Végzettségét illetően hivatásos pedagógus volt, aki a némettanári diplomájának megszerzése után egy ideig óvodákban, majd alsó tagozatban tanította az eszperantót.
A későbbiekben tanított a nyíregyházi Big Ben nyelviskolában, de mondhatjuk úgy is, hogy mint a nemzetközi nyelv elkötelezett híve, pedagógusként szinte az utolsó pillanatig kitartott az eszperantó nyelv mellett.
Szervezte évente a Pedagógus Napokat, elnöke volt 2008-16 között a MESZ Oktatási Bizottságának és számos eszperantó rendezvényen vett részt, részt vállalt
•    a Nemzetközi Katolikus Eszperantista Unió (IKUE 2010)
•    az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Ligája (ILEI) kongresszusainak és
•    a Nemzetközi Ifjúsági Nyelvi Táboroknak a megszervezésében és lebonyolításában (IJL).
Képviselte a MESZ-t Dombóváron a Giesswein Sándor emléktábla felavatásán, továbbá 2012. áprilisában az IKUE kongresszusán Pécsett és a Horvátországi Eszperantó Kongresszuson, a román eszperantó kongresszuson 2012. októberében.
Több ízben volt tagja a magyar delegációnak az Egyetemes Eszperantó Szövetség (UEA) világkongresszusain (Dániában, Szlovákiában) és legutóbb 2017-ben, a Szöuli 102. világkongresszuson.
Aktív tagja lett az EPME, az Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesületének, majd éveken keresztül elnöke és küldötte volt a Nyíregyházi Verda Stelo eszperantó klubnak, amely az utóbbi időkben egyesület formájában működik.
Az eszperantó iránti szeretete és tisztelete abban is megnyilvánult, hogy mind gyermekei, mind férje is megtanulta a nemzetközi nyelvet. Sőt férje, aki a lelkészi hivatást választotta, eszperantó nyelvű görög katolikus istentiszteletet is tartott itt, Balsán.
Enikő, aki mindvégig aktív és életvidám volt, váratlanul hagyott itt bennünket, hosszú, súlyos betegség után 2018. május 5-én.
Halála megdöbbenésként érte mind a magyar, mind a nemzetközi eszperantó mozgalmat.
Most, amikor utolsó búcsút veszünk tőle, elmondhatjuk: gazdag és tartalmas életet hagyott hátra.
Emlékét megőrizzük és kollégáival, tanítványaival együtt sokáig fogunk emlékezni Rá.

Balsa, 2018. május 17.

Prof. dr. Nanovfszky György
a MESZ egykori elnöke és tiszteletbeli elnöke
mind a Magyarországi Eszperantó Szövetségnek (MESZ),
mind az Egyetemes Eszperantó Világszövetségnek (UEA),
eszperantista 1958-tól, tehát 60 éve;
nyugalmazott nagykövet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enikő Sereghyné Zengő (15.01.1955 – 05.05.2018)

Estimataj gesamideanoj, funebrantoj, familianoj kaj geamikoj!
Okaze de malĝoja evento ni kunvenis hodiaŭ, la 17an de majo.
La granda familio de esperantistoj funebras kaj adiaŭas Enikő, kiu en la jaro 1980 fariĝis esperantisto kaj depost tiam estis seninterrompe entuziasma kaj aktiva membo de HEA, Hungaria Esperanto-Asocio dum preskaŭ kvardek jaroj kaj ekde marto de 2008 ankaŭ membro de ties estraro.
Laŭ siaj studoj ŝi estis profesia pedagogo, kiu post la akiro de la instruista diplomo pri la germana lingvo instruis Esperanton por kelka tempo en infanĝardenoj, poste en malsupraj klasoj de bazlernejoj.
Pli malfrue ŝi instruis en la lingvolernejo Big Ben en Nyíregyháza, sed ni povas diri ankaŭ tiel, ke estante engaĝita adepto de la Internacia Lingvo, ŝi restis preskaŭ ĝis la lasta minuto fidela pedagogo de la lingvo Esperanto.
Ĉiujare ŝi organizis la Pedagogiajn Tagojn, de 2008 ĝis 2016 ŝi estis prezidanto de la Instrua Komisiono de HEA, kaj partoprenis en la aranĝo kaj efektivigo de pluraj eventoj, interalie de
•    Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE 2010)
•    Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj
•    Internaciaj Junularaj Lingvotendaroj (IJL).
Ŝi reprezentis HEA en Dombóvár ĉe la inaŭguro de la memortabulo al Sándor Giesswein, krome en aprilo de 2010 en la IKUE-kongreso en Pécs kaj la Kroatia Esperanto-Kongreso, en la rumana Esperanto-kongreso en oktobro de la jaro 2012.
Plurfoje ŝi estis membro de la hungara delegacio en la mondkongresoj de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en Danio, Slovakio kaj lastafoje en 2017, en la 102a Universala Kongreso en Seulo.
Ŝi fariĝis aktiva membro de la Hungaria Organizaĵo de Esperantistaj Pedagogoj EPME, poste dum multaj jaroj ŝi servis kiel prezidanto kaj delegito de la Esperanto-klubo Verda Stelo, lastatempe funkcianta kiel societo en Nyíregyháza.
Ŝia amo kaj respekto al Esperanto manifestiĝis ankaŭ per tio, ke kaj ŝiaj infanoj, kaj ŝia edzo ellernis la Internacian Lingvon. Eĉ, ŝia edzo, kiu elektis la pastran vivdestinon, celebris ĉi tie, en Balsa ankaŭ esperantlingvan greko-katolikan meson.
Enikő, kiu daŭre estis aktiva kaj vivoĝoja, abrupte forlasis nin post longa, grava malsano la 5an de majo 2018.
Ŝia morto trafis kun konsterno kaj la hungaran, kaj la internacian Esperanto-movadon.
Nun, kiam ni lastan fojon adiaŭas ŝin, ni povas diri: ŝi postlasis riĉan kaj enhavoriĉan vivon.
Ni kare gardos ŝian rememoron, kaj kune kun ŝiaj kolegoj kaj instruatoj ni neniam forgesos Ŝin.

Balsa, la 17an de majo 2018

Prof. d-ro György Nanovfszky
iama prezidanto de HEA kaj honora prezidanto
kaj de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA)
kaj de Universala Esperanto-Asocio (UEA)
esperantisto de 1958, do de 60 jaroj;
emerita ambasadoroEniko.jpg
Oldal:       >>